ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ระบบจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน) สามารถดาวน์โหลดได้

- แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ระบบจ่ายตรง แบบที่ 1) หน่วยงาน

- แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ระบบจ่ายตรง แบบที่ 2) บุคลากร

หมายเหตุ

  • บัญชีธนาคารของบุคลากร ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกับการโอนเงินเดือน / ค่าจ้าง
  • รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และได้รับเงินใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่อนุมัติ
  • รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน จากผู้รับเงินจำนวนเงิน 8 บาทต่อรายการ (สั่งโอนรายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีจำนวนเงินรวมเกิน 2 ล้านบาท ต้องแยกเป็นรายการละ 2 ล้านบาทและคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 8 บาท) และได้รับเงินใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่อนุมัติ
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเงินจากเงินประมาณโครงการศึกษาภาคพิเศษ สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้ 1 บัญชี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน, เงินงบประมาณรายได้ มร. และเงินงบประมาณรายได้หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้ไม่เกิน 2 บัญชี