วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับกองคลัง
แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 15:00 น.

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

01.ตัวอย่างแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ
-ตัวอย่าง 1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ และ
-ตัวอย่าง 2 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

02.ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ
-ตัวอย่าง 3.1 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ (วัสดุคงเหลือ) ...Click...
-ตัวอย่าง 3.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

03.ตัวอย่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จ
-ตัวอย่าง 4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

04.ตัวอย่างรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
- ตัวอย่าง 6 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของ และ บันทึกการให้ถ้อยคำการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/สูญไป/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

05.ตัวอย่างขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
-ตัวอย่าง 7 ขออนุมัตจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และตัวอย่าง 8 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

06.ตัวอย่างลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 9 ลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ...Click...

07.ตัวอย่างประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 10 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

08.ตัวอย่างรายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
-ตัวอย่าง 11 รายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด ...Click...

 

 
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(กองคลัง) PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:33 น.

 


ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(กองคลัง)

CLICK เพื่อเปิดดูไฟล์ PDF


 

 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​ PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 เวลา 00:00 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในนโยบายฉบับนี้

(ก) "แอปพลิเคชัน" หมายความว่า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า RU FINANCE
(ข) "ผู้ควบคุมข้อมูล" หมายความว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของแอปพลิเคชัน ตามนโยบายฉบับนี้ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0994000193483 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 2086 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ 0-2310-8000
(ค) "ผู้ประมวลผลข้อมูล" หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
(ง) "ข้อมูล" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
(จ) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(ฉ) "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หรือ "Sensitive Data" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือ ข้อมูลสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
(ช) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ท่าน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14:35 น.

 


 

  • อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...Click...


 

 
ประกาศ เรื่องขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 15:53 น.

 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน ... Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 15:18 น.

 


กองคลัง ขอแจ้งเวียนแนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ ตามมติ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.16 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 มีผลตั้งแต่การสอบซ่อมภาค 1/2559 เป็นต้นไป
...เอกสารแนบ...

 

 
ปรัชญาปณิธานและวัตถุประสงค์ 2555-2558 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 16:11 น.

ปรัชญา
 บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน
 กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์
 กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ
 1. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
 3. ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด
 4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้หน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issue)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการบูรณาการวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (goals)
 เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กร โดยนำความรู้จากงานวิจัยสถาบันมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม (หลักความรับผิดชอบ)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2