เมนูนำทาง

คู่มือและแนวทางการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566  ...คลิก...

 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (KPI Template) รอบ 6 เดือน

 

1. รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน  ...คลิก...

 

2. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (KPI Template) รอบ 6 เดือน  ...คลิก...

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KPI Template) รอบ 12 เดือน


1. รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ...คลิก...

2. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (KPI Template) รอบ 12 เดือน ...คลิก...

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  1.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...คลิก...
  2.  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...คลิก...

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 ...-คลิก-...