เมนูนำทาง

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2566

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

บุคลากรสามารถจัดพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

และหนังสือรับรองของนายจ้างฯ ในระบบงาน RU-Portfolio

ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ปรัชญา
 บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน
 กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์
 กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ
 1. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
 3. ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด
 4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้หน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issue)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการบูรณาการวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (goals)
 เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กร โดยนำความรู้จากงานวิจัยสถาบันมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม (หลักความรับผิ