เมนูนำทาง

โครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง "แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังของโครงการศึกษาภาคพิเศษ ในระบบบัญชี 3 มิติ

  • การตรวจสอบพัสดุประจำปีข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๑๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น click

  • คู่มือปฏิบัติงานทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังของโครงการศึกษาภาคพิเศษในระบบบัญชี 3 มิติ click

ประกาศ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566 ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... click