ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 22:50 น.

แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินที่บุคคลากรมีความประสงค์ที่จะการยืมเงินไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย

1.การยืมเงินรองจ่ายของหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ/โครงการพิเศษ)

1.1 สัญญาเงินยืม-หน่วยงาน ...คลิก...

1.2 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน-หน่วยงาน ...คลิก...

1.3 แบบฟอร์มแบบอนุมัติยืม-หน่วยงาน ...คลิก...

 

2.การยืมเงินรองจ่ายของมหาวิทยาลัย (ยืมที่กองคลัง)

2.1 สัญญาเงินยืม-มร ...คลิก...

2.2 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน มร ...คลิก...

2.3 แบบฟอร์มแบบอนุมัติยืม มร ...คลิก...