ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสารทั่วไป
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2021 เวลา 12:36 น.

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน
ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12

 

ด้วยกองคลังได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี ๓ มิติ รุ่น R๑๒” ให้กับบุคลากรของทุกหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๖๑ หน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC๖ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐–๑๖.๓๐ น (เนื้อหาการบรรยายในแต่ละวันเหมือนกัน ให้เข้าหน่วยงานละ 1 วัน เท่านั้น)

1. มติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.7 ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 26 ต.ค.2563 ...Click...
2. หนังสือเวียนเชิญประชุม ...Click...
3. หนังสือขออนุมัติโครงการฯ ...Click...
4. แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมเงินทุนสำรองจ่าย ...Click... ให้ทุกหน่วยงานทำแบบฟอร์มนี้ส่งข้อมูลกลับมาที่ ekachai@rumail.ru.ac.th
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ...Click...

6. คู่มือ

6.1.1 คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้ ...Click...

6.1.2 คู่มือการบันทึกประเภทภ.ง.ด. ...Click...

6.2 คู่มือผู้ใช้งานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทุน สำรองจ่ายของหน่วยงาน ...Click...
6.3 คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้ ...Click...

6.4 สรุปเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ส่ง กองคลัง ...Click...

 


 

 
ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบบัญชี 3 มิติ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020 เวลา 13:14 น.
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2563  กองคลัง

ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบบัญชี 3 มิติ

เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุและการตัดจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อให้ข้อมูลครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระบบบัญชี 3 มิติ มีความถูกต้องสมบูรณ์ เป็นไปตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่ง ก.บ.ม.ร. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมวาระที่ 4.19 ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นั้น...อ่านต่อ...
- download "แบบสรุปทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

 
ขอให้บุคลากรร่วมทดสอบระบบ RU Portfolio ส่วน เมนู "เงินเดือน/ค่าจ้าง" PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 เวลา 15:32 น.

 

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2563  กองคลัง

ขอให้บุคลากรร่วมทดสอบระบบ RU Portfolio ส่วน เมนู "เงินเดือน/ค่าจ้าง"

กองคลังขอเชิญชวนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทการจ้าง ร่วมทดสอบการใช้งานระบบ RU Portfolio โดยตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน/ค่าจ้างและทดสอบการสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนแบบออนไลน์ ได้ที่เมนู “เงินเดือน/ค่าจ้าง”ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

 

 
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และให้ถือเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020 เวลา 11:40 น.

 


ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และให้ถือเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

CLICK เพื่อเปิดดูไฟล์ PDF


 

 
ประกาศ เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงิน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 16:10 น.

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงิน ...Click...

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7