ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 11 result.
รหัสชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีวันที่ประกาศ
2แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255815-10-2014
3แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255915-10-2015
5แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256014-10-2016
6แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256102-10-2017
8แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256304-10-2019
9แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 15-03-2021
10แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 256518-03-2022
11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ22-01-2020
12แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 256626-04-2023
13แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ01-11-2022