ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 1-10 of 38 result.
รหัสเลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
43อว 0601.1901/พด404/6จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา 17-01-2024e-Biddingสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
42P66120013213จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด07-12-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
41อว 0601.03/LOGBพด273จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 13-09-2023e-Biddingกองคลัง
40อว 0601.03/LOGBพด202จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 13-09-2023e-Biddingกองคลัง
39อว0601.0102/งด.ผ.40จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ05-10-2023e-Biddingกองคลัง
38งด.ผ.1/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ10-10-2023e-Biddingกองคลัง
37งด.ผ.๑/๒๕๖๗จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ10-10-2023e-Biddingสถาบันคอมพิวเตอร์
36อว.0601.0102/งด.ผ36จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย25-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
35งด.ผ.19/2566ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง14-07-2023e-Biddingกองคลัง
34อว 0601.0102/งด.ผ ๑๔ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง03-08-2022e-Biddingกองคลัง