สัญญา

Displaying 1-10 of 51 result.
รหัสเลขที่สัญญาคำอธิบายสัญญาวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
55สัญญาซื้อขาย 2/2567จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ30-11-2023e-Biddingกองคลัง
5411/2566จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 16 28-11-2022คัดเลือกกองคลัง
5320/2566จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 1728-09-2023e-Biddingกองคลัง
5221/2566งานปรับปรุงอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน29-09-2023e-Biddingกองคลัง
5113/2567จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 17-11-2023e-Biddingกองคลัง
5012/2567จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 15-11-2023e-Biddingกองคลัง
499/2567สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย10-10-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
48สัญญาจ้าง 3-2567จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง05-10-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
47เลขที่1/2567สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถฯ03-10-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
46เลขที่19/2566สัญญาจ้าง งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน26-09-2023e-Biddingกองคลัง