โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 955 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
958จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบ มร. 16 จำนวน 12 กล่อง30000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
957จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ จำนวน 6 เครื่อง (ยี่ห้อ OTIS ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. ขึ้น – ลง 14 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง และขึ้น – ลง 13 ชั้น จำนวน 5 เครื่อง) อาคารพิริยราม จำนวน 8 รายการ1177000.00เฉพาะเจาะจงยกเลิกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
956จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา 650000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
955จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 2 รายการ55000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
954จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 14500.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
953จ้างทำตรายาง จำนวน 51 รายการ12000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
952ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีห้องสมุดและการบริการ จำนวน 1 โครงการ6040400.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
951จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ ๒๑ 3330000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
950จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด 2000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
949จ้างทำซองบรรจุข้อสอบและซองบรรจุกระดาษคำตอบปริญญาตรี จำนวน 18,000 ซอง200000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง