โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 1001 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
1004ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 15000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
1003ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ548900.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
1002จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ 25672900000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
1001ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ548900.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
1000จัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ850000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
999ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ 130000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
998จ้างพิมพ์ข้อสอบส่วนภูมิภาค สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 25669339694.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
997ข้อสอบส่วนภูมิภาค สอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 256610123932.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
996จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 20000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
995จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ60000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง