โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 691 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
694ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ20258096.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
693จ้างปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช487000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
692จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565839950.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
691จ้างทำปกปริญญาบัตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๙,๐๐๐ ปก722250.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
690จัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 33 รายการ250000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
689ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี) ประจำปีงบประมาณ 25642500000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
688ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
687จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) 862000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
686ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 711900.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
685จ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ (วข.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 งาน50000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง