โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 818 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
821ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512900.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
820จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 161775000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
819จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 105940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
818จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ895000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
817จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ805000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
816จ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง) 16000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
815จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง4957400.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
814จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
813ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด1550000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
812จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ 805000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์