โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 887 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
890จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ5000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
889จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566870000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
888จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566889000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
887ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก36195.40เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
886จัดซื้ออินเตอร์คอมเสียงสองทาง จำนวน 2 ตัว 8560.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
885จัดจ้างงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมและห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน736372.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
884ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662500000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
883จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 80000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
882จ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อสิ่งปฏิกูลอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช81700.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
881จ้างตัดชุดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์50000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง