โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 771 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
774จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ 860000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
773จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding870000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
772จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ870000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
771จ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสารคณะบริหารธุรกิจ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน4000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
770จ้างงานปรับปรุงคณะทัศนมาตรศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง5190000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
769ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ20258096.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
768จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 15 อาคาร1990000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
767จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 37 แห่ง72000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
766ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 18803794.80e-Biddingยกเลิกกองคลัง
765ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 818803794.80e-Biddingยกเลิกกองคลัง