โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 698 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
701ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 25641550000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
700จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด 920000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
699จ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ ปี 2565 (34 คน)2210000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
698จ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ ปี 2565 18330000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
697จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง 53316030.33เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
696จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน1358000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
695งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)20000000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
694ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ20258096.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
693จ้างปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช487000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
692จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565839950.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง