ประกาศผู้ชนะ

Displaying 1-10 of 189 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
193-จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 2567 ผูกพัน 256807-06-2024e-Biddingสถาบันคอมพิวเตอร์
192อว0601.0102/งด.อ.217ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ31-05-2024เฉพาะเจาะจงกองคลัง
191อว 0601.0102/งด.อ223งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 07-06-2024e-Biddingกองคลัง
190งด.อ.649/63โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 225-02-2020เฉพาะเจาะจงกองคลัง
189อว0601.0102/งด.อ.211ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ28-05-2024เฉพาะเจาะจงกองคลัง
188งด.อ.293/63โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 125-12-2019เฉพาะเจาะจงกองคลัง
187อว 0601.0102/งด.อ172จ้างพิมพ์ข้อสอบส่วนภูมิภาค สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 256614-03-2024เฉพาะเจาะจงกองคลัง
186อว 0601.0102/งด.อ.90จ้างพิมพ์ข้อสอบส่วนภูมิภาค สอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 256622-01-2024เฉพาะเจาะจงกองคลัง
185อว0601.0102/งด.อ.212รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานอธิการบดี (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-05-2024e-Biddingกองคลัง
184อว 0601.0102/งด.อ210จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ20-05-2024เฉพาะเจาะจงกองคลัง