ประกาศผู้ชนะ

Displaying 1-10 of 158 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
162อว0601.0102/งด.อ.86.จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แบบ มร. 16 จำนวน 12 กล่อง18-01-2024เฉพาะเจาะจงกองคลัง
161อว0601.0102/งด.อ.60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21-12-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
160อว 0601.0102/งด.อ68จ้างทำตรายาง จำนวน 51 รายการ25-12-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
159อว 0601.0102/งด.อ51จ้างทำซองบรรจุข้อสอบและซองบรรจุกระดาษคำตอบปริญญาตรี จำนวน 18,000 ซอง30-11-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
158อว 0601.0102/งด.ร.5จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ ๑๖22-11-2022คัดเลือกกองคลัง
157อว 0601.0102/งดอ21จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 703-11-2023e-Biddingกองคลัง
156อว 0601.0102/งด.อ20จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 1703-11-2023e-Biddingกองคลัง
155อว 0601.0102/งด.อ34จ้างพิมพ์ข้อสอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค สอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 256619-10-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
154อว 0601.0102/งด.อ242จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ประจำการสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256524-08-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
153อว 0601.0102/งด.อ25จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 16 ราย09-11-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง