ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 165 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
1661/2567.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-06-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
16517/2567จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด29-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
164เลขที่14/2567เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานอธิการบดี (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน13-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
16316.2567งานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 16-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
16216/2567จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 256816-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
161 15/2567จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 2567 ผูกพัน 256815-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
16014/2567จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 256815-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
159 13/2567จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพัน ปี 256814-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
15815/2567จ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารวิทยบริการและบริหาร (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 13-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
157อว0601.19/803ขอให้เสนอราคา09-05-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา