ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 147 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
148อว 0601.1901/พด515/6จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ09-02-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
147อว0601.0102/งด13จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
146อว 0601.0102/งด.12จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
145อว 0601.0102/งด.22จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์07-11-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
1442/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 24 รายการ25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
143อว 0601.0102/งด.189จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ03-11-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
142อว 0601.0102/งด.2183จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย13-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
141อว 0601.0102/งด.878จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 1021-02-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
140อว 0601.0102/งด.2069ประกาศเชิญชวน30-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
139อว 0601.0102/งด.597จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 16 20-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง