ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 443 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
445อว 0601.1901/พด432/6จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ24-01-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
4442566จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ ๒๑ 09-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
443อว 0601.2307/081จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด 20-12-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
442อว 0601.03/LOGBพด275จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 1721-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
441อว 0601.2307/084ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา ๑ ปี04-12-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
440อว 0601.03/LOGBพด225จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 16-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
439อว 0601.0102/งด.17จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ30-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
438อว 0601.0102/งด.ร.18จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
437อว 0601.23.535จ้างปรับปรุงอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 07-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
436อว 0601.0102/งด.1873ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตVisionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 17 10-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง