ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
420อว 0601.2307/022ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256601-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
419อว0601.0102/งด.ร.123ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ (สม.) มหาวิทยาลัย-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด07-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
418-จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
417อว 0601.0102/งด.990จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 21-02-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
416อว0601.0102/งด.ร.137จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง08-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
415อว 0601.0102/งด.459ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 04-01-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
414อว 0601.2305/6621จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ 14-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
413อว 0601.2305/6621จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ13-02-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
412-ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) ด้าน 5 ชั้น (รศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด30-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
411-ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 20-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์