ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
470อว 0601.0106(ธพ)/704งานก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตข้ามคลองผิวจราจร ๘.๐๐ ม. มีทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๑.๐๐ ม. กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน 12-07-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
469อว 0601.0102/งด.1895ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 26-06-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
468อว 0601.0102/งด.1758ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม10-06-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
467อว 0601.0102/2011ร่างประกาศประกวดราคา21-06-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
466อว 0601.0102/งด.1011จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 8,800 ซีซี ที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศชนิดคอยส์เย็นฝังฝ้า ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 120,000 บีทียู มีคอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ซีซี จำนวน 2 คัน21-02-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
465อว 0601.0603/คพ.2.91ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ07-06-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
464-จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด29-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
463-จัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ29-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
462งด.626/63โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 219-02-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
461งด.190/63โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะที่ 103-12-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง