ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 165 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
112อว0601.0102/งด.อ.75สั่งซื้อครุภัณฑ์(เครื่องซักผ้า ขนาด 17 กก.)08-02-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
113 2/2566จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ04-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
11414/2566จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ 14-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
115อว 0601.0102/งด. 516ขอให้เสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 05-01-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
11615/2566จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
117อว 0601.0102/งด.2045ประกาศเชิญชวน28-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
118ประกาศเชิญชวนซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
11901/2566จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 256604-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
12012/2566จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 223-12-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
121อว 0601.0102/งด.141จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง 22-05-2023e-Biddingยกเลิกกองคลัง