ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 141-150 of 161 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
13301/2567จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)25-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
13402/2567จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567)27-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
13603/2566จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ27-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
1442/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 24 รายการ25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
146อว 0601.0102/งด.12จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
147อว0601.0102/งด13จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
143อว 0601.0102/งด.189จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ03-11-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
145อว 0601.0102/งด.22จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์07-11-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
1511/2567จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม16-01-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
15404/2567ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด06-02-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์