ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 141-150 of 161 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
142อว 0601.0102/งด.2183จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย13-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
143อว 0601.0102/งด.189จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ03-11-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
1442/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 24 รายการ25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
145อว 0601.0102/งด.22จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์07-11-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
146อว 0601.0102/งด.12จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
147อว0601.0102/งด13จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7 25-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
148อว 0601.1901/พด515/6จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ09-02-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
149อว 0601.0102/งด.1542ประกาศเชิญชวน16-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
150อว0601.19/506จัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่ายติดตั้ง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 5 เดือน 08-03-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
1511/2567จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม16-01-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง