ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 169 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
16014/2567จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 256815-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
159 13/2567จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพัน ปี 256814-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
15815/2567จ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารวิทยบริการและบริหาร (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 13-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
157อว0601.19/803ขอให้เสนอราคา09-05-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
15613/2567ประกาศเชิญชวน19-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
15512/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์-การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ04-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
15404/2567ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด06-02-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
153อว 0601.0102/งด.1209ประกาศเชิญชวน21-03-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
152อว 0601.0102/งด.2161ประกาศเชิญชวน13-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
1511/2567จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม16-01-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง