ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 147 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
138อว 0601.0102/งด.232จ้างงานปรับปรุงอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน 29-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
137อว0601.0102/งด.233จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 17 29-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
13603/2566จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ27-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
135อว0601.1901/พด0643/6งานปรับปรุงมาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน14-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
13402/2567จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567)27-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
13301/2567จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)25-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
132อว 0601.0102/งด.2182ขอให้เสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง13-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
131อว 0601.0102/งด.212ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง17-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
130.5/2566.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
129อว 0601.0102/งด.220จ้างงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจร ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง