ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 165 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
13603/2566จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ27-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
135อว0601.1901/พด0643/6งานปรับปรุงมาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน14-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
13402/2567จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567)27-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
13301/2567จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)25-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
132อว 0601.0102/งด.2182ขอให้เสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง13-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
131อว 0601.0102/งด.212ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง17-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
130.5/2566.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
129อว 0601.0102/งด.220จ้างงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจร ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
128.4/2566ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 10-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
127อว0601.0102/งด.ร.174ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม10-07-2023e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง