ประกาศเชิญชวน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 161 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
16216/2567จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 256816-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
16014/2567จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 256815-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
161 15/2567จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 2567 ผูกพัน 256815-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
159 13/2567จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพัน ปี 256814-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
15815/2567จ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารวิทยบริการและบริหาร (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 13-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
157อว0601.19/803ขอให้เสนอราคา09-05-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
15613/2567ประกาศเชิญชวน19-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
15512/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์-การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ04-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
153อว 0601.0102/งด.1209ประกาศเชิญชวน21-03-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
150อว0601.19/506จัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่ายติดตั้ง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 5 เดือน 08-03-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา