รายละเอียดประกาศเชิญชวน #142

รหัส142
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.2183
คำอธิบายจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Files1696929373.2.pdf
วันที่ประกาศ13-09-2023
ชื่อโครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
วงเงินงบประมาณ75949200.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง