รายละเอียดประกาศเชิญชวน #15

รหัส15
เลขที่เอกสารพิเศษ
คำอธิบายการเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2558
Files1437626969.ประกัน.pdf
วันที่ประกาศ22-07-2015
ชื่อโครงการการเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2558
วงเงินงบประมาณ0.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง