รายละเอียดประกาศเชิญชวน #24

รหัส24
เลขที่เอกสาร๒๙/๒๕๕๘
คำอธิบายประกาศประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
Files1444792713.ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.pdf
วันที่ประกาศ09-09-2015
ชื่อโครงการงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน
วงเงินงบประมาณ2849303.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง