รายละเอียดประกาศเชิญชวน #26

รหัส26
เลขที่เอกสาร14 ตุลาคม 2558
คำอธิบายประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1448868183.REVENUE__SCO__613__ATTENTION.pdf
วันที่ประกาศ14-10-2015
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)
วงเงินงบประมาณ3296000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง