รายละเอียดประกาศเชิญชวน #32

รหัส32
เลขที่เอกสาร๒๑/๒๕๕๙
คำอธิบายประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง,เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1473215285.scan_machine document.pdf
วันที่ประกาศ29-08-2016
ชื่อโครงการเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ12000000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง