รายละเอียดประกาศเชิญชวน #44

รหัส44
เลขที่เอกสาร๗/๒๕๖๐
คำอธิบายประกวดราคาซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
Files1495507912.annouse machine book.pdf
วันที่ประกาศ17-05-2017
ชื่อโครงการเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ12000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง