รายละเอียดประกาศเชิญชวน #45

รหัส45
เลขที่เอกสารงส.พิเศษ/2560
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2560
Files1500277621.Scan_insurance ru 60.pdf
วันที่ประกาศ12-07-2017
ชื่อโครงการการเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2560
วงเงินงบประมาณ1175700.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง