รายละเอียดประกาศเชิญชวน #50

รหัส50
เลขที่เอกสารงด.๑๑๒/๒๕๖๑
คำอธิบายงานปรับปรุงพร้อมกั้นห้อง ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ชั้น
Files1528430303.B8B.pdf
วันที่ประกาศ08-05-2018
ชื่อโครงการงานปรับปรุงพร้อมกั้นห้อง ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ชั้น
วงเงินงบประมาณ7065000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง