รายละเอียดประกาศเชิญชวน #65

รหัส65
เลขที่เอกสาร01/2563
คำอธิบายประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
Files1570089459.wel 0136.pdf
วันที่ประกาศ02-10-2019
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ829000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง