รายละเอียดประกาศเชิญชวน #79

รหัส79
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.91
คำอธิบายประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1618906536.SCL.pdf
วันที่ประกาศ09-04-2021
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร SCL (วท.)
วงเงินงบประมาณ17000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง