รายละเอียดประกาศเชิญชวน #93

รหัส93
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.ร.16
คำอธิบายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
Files1658822370.165.pdf
วันที่ประกาศ25-07-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
วงเงินงบประมาณ608200.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะยกเลิก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง