รายละเอียดประกาศเชิญชวน #94

รหัส94
เลขที่เอกสารอว.๐๖๐๑.๐๑๐๒/งด.๑๖๙
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Files1659428726.อีบิด.pdf
วันที่ประกาศ02-08-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ608200.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง