ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 11-20 of 43 result.
รหัสเลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างคำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
47งด.ผ.5จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม09-01-2024e-Marketกองคลัง
49งด.ผ.10/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์-การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ19-02-2024e-Biddingกองคลัง
37งด.ผ.๑/๒๕๖๗จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ10-10-2023e-Biddingสถาบันคอมพิวเตอร์
38งด.ผ.1/2567จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๔ รายการ10-10-2023e-Biddingกองคลัง
4อว 0601.0102/งด.ผ.8.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ17-02-2022e-Biddingกองคลัง
39อว0601.0102/งด.ผ.40จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ05-10-2023e-Biddingกองคลัง
12อว 0601.0102/งด.ผ.22จัดซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช26-08-2022e-Biddingกองคลัง
43อว 0601.1901/พด404/6จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ17-01-2024e-Biddingสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
46อว0601.1901/พด634/67จัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่ายติดตั้ง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 5 เดือน 04-03-2024เฉพาะเจาะจงสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
11อว 0601.0102/งด.ผ.23จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 26-08-2022e-Biddingกองคลัง