รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #20

รหัส20
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.15
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง
Files1676278795.05082565.pdf
วันที่ประกาศ05-08-2022
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ50825.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง