รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #40

รหัส40
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.03/LOGBพด202
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7
Files1701229029.130923.7.pdf
วันที่ประกาศ13-09-2023
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาเขตบางนา) รุ่นที่ 7
วงเงินงบประมาณ1560000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง