รายละเอียดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง #6

รหัส6
เลขที่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอว 0601.0102/งด.ผ.20
คำอธิบายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการจำกัดหนู 9 อาคาร
Files1660033109.20.pdf
วันที่ประกาศ09-08-2022
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร
วงเงินงบประมาณ960000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง