ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
506อว 0601.23/ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564340260.0028-09-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
505อว 0601.0107.5/4จ้างงานล้วมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ จำนวน 2 แปลง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น4580000.0011-02-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
504พิเศษ/2563จ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 รายการ15313700.0008-04-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
503งด. 459/64ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1015456.7525-01-2021e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
502งด.210/64ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 18330000.0020-11-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
501งด.626/63ขออนุมัติราคากลาง โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ระยะที่ 2244674396.8820-02-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
500งด. 190/63ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน โครงการประหยัดพลังงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ระยะที่ 1201306792.6509-12-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
499อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร802500.0023-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
498งด. 637/2563ขออนุมัติกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร960000.0028-08-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
497งด. 622/2563ขออนุมัติราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร1948320.2428-08-2020เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง