ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
381งวผ พิเศษ/2560งานซ่อมแซมและติดตั้งท่อน้ำฝน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช150000.0016-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
388-ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ150000.0006-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
281ศธ 0518.09/พด.360ประกาศราคากลางพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 151200.0005-09-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
345ศธ0518.09/พิเศษประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559151200.0008-05-2017ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
397ศธ0518.09/พ.ทร.8.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 และสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2560151200.0019-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
245ศธ 0518.09/พ.ทร.15.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA153288.2029-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
399ศธ0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ ฺBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA153288.2028-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
214งด.๕๘๘/๕๙ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์154600.0023-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
293ศธ 0518.09/พ.ทร.41.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มตารางสอบไล่รายบุคคล (นักศึกษาส่วนภูมิภาค)154615.0026-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
170งด.๔๘๓/๕๙จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู/๓๘๐ V ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ จำนวน ๒ เครื่อง155792.0011-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง