ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
286ศธ0518.03/บธ.บลจ/160ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน528000.0020-01-2017ระหว่างดำเนินการกองคลัง
146งส. พิเศษ/2558ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0024-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
336-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างค่าอาหารสำหรับบัณฑิต (วันรับจริง) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐1400000.0023-05-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
159พิเศษขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557-2558 (รุ่นที่ 41) ประจำปีงบประมาณ 2559 3068000.0009-02-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
331-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐2454400.0015-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
332-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฝึกซ้อมฯ)690000.0015-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
264งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0009-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
288งส. 2/2560ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0013-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
337งส.พิเศษ/๒๕๖๐ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐289000.0027-03-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
149งด.๑๗๘๙/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)88555615.3218-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง