ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
562อว 0601.0102/งด.12ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1390800.0001-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
561อว 0601.0102/งด.ร 11จ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16102900.0029-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
560อว0601.0102/งด.1520.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ606098.0025-07-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
559อว 0601.0102/งด.1520จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ606098.0025-07-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง
558อว 0601.2306/02จ้างบำรุงรักษาระบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ856856.0008-10-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
557งค.13.4/65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding841020.0024-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
556อว 0601.2307/62จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ841020.0030-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
555อว 0601.0102/งด.786ราคากลางงานซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ19154500.0029-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
554อว 0601.23/56โครงการครุภัณฑ์จัดซื้อเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง12480587.0002-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
553อว 0601.03/Ex.22-010ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดุงาน2560000.0009-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร