ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
542อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี3931180.0013-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
541อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี3931180.0025-11-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
540อว 0601.23/จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ1899892.0014-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
539อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0011-01-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
538อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0016-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
537อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0018-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
536อว 0601.2306/12รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ856000.0018-01-2022คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
535อว 0601.23/รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ856000.0022-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
534อว 0601.23.01/งบ21รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ993645.0021-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
533งค.34.2/65โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ4499992.0011-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์