ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 131-140 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
532อว0601.17/พด.ทร.21.1ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 1358000.0007-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
531อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด1433800.0007-09-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
530อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe ประจำปีงบประมาณ 2564914850.0007-09-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
529อว 0601.0102/งด.93ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 2210000.0021-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
528อว 0601.0102/งด.72ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 18330000.0012-10-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
527อว 0601.0102/งด.1541ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง 53316027.0021-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
526อว0601.17/พด.ทร.21.1ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 1358000.0022-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
525อว 0601.0102/งด.ร115งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)16102900.0029-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
524งด.406/64ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ19154500.0008-01-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
523อว 0601.0102/งด.1390ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0010-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง