ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
586อว 0601.2303/020จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ693360.0024-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
585อว 0601.2307/054ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด1500000.0024-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
584อว 0601.2306/64จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ802500.0023-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
583อว 0601.2306/65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0011-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
582อว 0601.2307/055จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566906825.0019-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
581อว 0601.2305/5680จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ3470000.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
580อว 0601.2305/5681จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ1263000.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
579อว 0601.0107/ซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช2354000.0019-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
578 อว 0601.23/จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 23400000.0014-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
577อว 0601.23 /จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ 3400000.0003-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์