ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
576อว0601.0107.5/54จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 1969000.0014-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
575อว 0601.0102/งด.1902ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566839950.0026-08-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
574-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512535.0013-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
573อว 0601.23 /จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด1998289.2018-05-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
572อว 0601.0107.5/44จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑2463000.0006-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
571อว.0601.23/770โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่ 2)8900000.0005-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
570อว.0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ3399390.0025-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
569อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ3399390.0025-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
568อว0601.23/647ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ959619.0023-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
567-โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ8900000.0011-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์