ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
566อว 0601.0102/งด.ร196จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662394981.0022-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
565อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม804772.6825-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
564อว 0601.0102/งด.ร178ราคากลาง55252080.2415-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
563อว0601.0115/0471รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0005-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
562อว 0601.0102/งด.12ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1390800.0001-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
561อว 0601.0102/งด.ร 11จ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16102900.0029-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
560อว0601.0102/งด.1520.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ606098.0025-07-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
559อว 0601.0102/งด.1520จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ606098.0025-07-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง
558อว 0601.2306/02จ้างบำรุงรักษาระบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ856856.0008-10-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
557งค.13.4/65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding841020.0024-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์