ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 620 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
582อว 0601.2307/055จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566906825.0019-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
581อว 0601.2305/5680จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ3470000.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
580อว 0601.2305/5681จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ1263000.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
579อว 0601.0107/ซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช2354000.0019-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
578 อว 0601.23/จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 23400000.0014-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
577อว 0601.23 /จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ 3400000.0003-03-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
576อว0601.0107.5/54จ้างงานต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 1969000.0014-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
575อว 0601.0102/งด.1902ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566839950.0026-08-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
574-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512535.0013-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
573อว 0601.23 /จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด1998289.2018-05-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์