ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
622อว 0601.0102/งด1873ราคากลาง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 171876200.0010-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
621อว0601.0107.5/12งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน2055600.0028-02-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
620อว 0601.2305/6669จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ1300000.0015-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
619อว 0601.2306/66-21จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567)943740.0021-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
618 อว 0601.2307/044จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)1052880.0019-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
617อว0601.0102/งด.1229ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 5 รายการ109782.0019-04-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
616อว 0601.0102/งด.ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567839950.0013-09-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
615อว 0601.0102/งด.1998จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 71094000.0009-09-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
614อว 0601.0102/งด.1885ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง58574784.0010-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
613อว 0601.0102/งด.1635ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1363600.0010-07-2023e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง