ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 620 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
572อว 0601.0107.5/44จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในส่วนด้านหลังของห้องเรียน OPTO ๒ และพื้นที่ในส่วนด้านหลังห้องสมุด ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑2463000.0006-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
571อว.0601.23/770โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ (ข้อมูล วิจารณ์ ครั้งที่ 2)8900000.0005-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
570อว.0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ3399390.0025-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
569อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ3399390.0025-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
568อว0601.23/647ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ959619.0023-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
567-โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ8900000.0011-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
566อว 0601.0102/งด.ร196จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662394981.0022-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
565อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม804772.6825-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
564อว 0601.0102/งด.ร178ราคากลาง55252080.2415-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
563อว0601.0115/0471รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0005-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง