ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
546อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ1928033.0018-01-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
545อว 0601.2307/58จ้างบริการบำรุงรักาาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ3470000.0014-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
544อว 0601.23/พิเศษจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ340260.0028-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
543อว 0601.2303/03จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ930000.0026-11-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
542อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี3931180.0013-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
541อว 0601.23/จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี3931180.0025-11-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
540อว 0601.23/จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ1899892.0014-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
539อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0011-01-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
538อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0016-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
537อว 0601.2306/05จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0018-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์