ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
612-ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
611-ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
610อว 0601.13/1901ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ (สม.) มหาวิทยาลัย-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด5499800.0026-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
609อว 0601.0107.5/188ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0022-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
608อว 0601.0603/คพ.26.3ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0022-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
607อว 0301.0107.5/41ราคากลาง สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 740700.0025-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
606อว 0601.2307/033จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)2495240.0006-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
605อว 0601.2307/052จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ818550.0023-12-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
604 อว 0601.2306/จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566879112.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
603งด.1304ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก36195.4009-05-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง