ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
536อว 0601.2306/12รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ856000.0018-01-2022คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
535อว 0601.23/รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ856000.0022-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
534อว 0601.23.01/งบ21รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ993645.0021-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
533งค.34.2/65โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ4499992.0011-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
532อว0601.17/พด.ทร.21.1ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 1358000.0007-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
531อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด1433800.0007-09-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
530อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe ประจำปีงบประมาณ 2564914850.0007-09-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
529อว 0601.0102/งด.93ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 2210000.0021-10-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
528อว 0601.0102/งด.72ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ 18330000.0012-10-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
527อว 0601.0102/งด.1541ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง 53316027.0021-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง