ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 594 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
526อว0601.17/พด.ทร.21.1ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 1358000.0022-11-2021คัดเลือกระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
525อว 0601.0102/งด.ร115งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)16102900.0029-07-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
524งด.406/64ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น จำนวน 1 ระบบ19154500.0008-01-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
523อว 0601.0102/งด.1390ขออนุมัติราคากลางสำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ839950.0010-09-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
522อว0601.17/พด.ทร.129.ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร722250.0020-08-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
521อว0601.17/พด.ทร.132.ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม249883.5224-05-2021เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
520อว 0601.23/ จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) 823900.0029-09-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
519อว 0601.0102/งด.1202ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม700814.7002-08-2021e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
518อว0601.17/พด.ทร.129.ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร722250.0024-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
517อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe ๑ ชุด914850.0001-06-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์