ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
94กผ (ผ) ๑๑๐๒/๒๕๕๘ราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒346000.0001-01-1970e-Biddingยกเลิกกองคลัง
4/พิเศษจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่39)138565.0019-02-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
39งด.6140/57ราคากลางโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2923000.0021-05-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
62กผ(ผ) 223/2557จ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร1000000.0029-05-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
8งด.684/57ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ232900.0024-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
61กผ(ผ)269/2557จ้างปรับปรุงห้องน้ำและทางลาดสำหรับคนพิการ กองกิจการนักศึกษา377000.0025-06-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
7งด685/57ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน232900.0026-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
13ศธ. 0518.0125/ 239 จ้างตัดสูท นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่368600.0030-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
26งด.1156/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
27งด.1160/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 2) จำนวน 1 รายการ171200.0030-06-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง